Algemene voorwaarden
tussenschoolse opvang De Lunchclub:

1.Inleiding

Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds 2006 een vast onderdeel van de schoolorganisatie, hetgeen betekent dat het schoolbestuur er op toe moet zien dat bij de invulling van deze verantwoordelijkheid aandacht moet zijn voor de kindvriendelijkheid en veiligheid van de ruimte. Het schoolbestuur van OPO Borger-Odoorn heeft er voor gekozen de tussenschoolse opvang in eigen beheer te organiseren.

2.Overeenkomst met De Lunchclub

2.1 Indien ouders/verzorgers gebruik willen maken van tussenschoolse opvang voor hun kind(eren), dan dienen zij hun kind(eren) aan te melden voor de tussenschoolse opvang via de website www.delunchclub-opo.nl .Bij inschrijving maakt ouder/verzorger een account aan voor het gezin door middel van e-mailadres en wachtwoord. Hiermee kan de ouder/verzorger de tussenschoolse opvang zelf aanvragen en/of wijzigen.
2.2 Indien de ouder/verzorger niet is ingeschreven via de website, kan het kind niet worden opgevangen.
2.3 De Algemene Voorwaarden De Lunchclub zijn van toepassing op de tussenschoolse opvang. Door in te schrijven via de website verklaart de ouder/verzorger akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden De Lunchclub.
2.4 Wijzigingen kunnen worden doorgegeven door aan te melden op www.delunchclub-opo.nl/aanmelden en het aanmeldformulier aan te passen aan de nieuwe situatie
2.5 Wijzigingen in gegevens moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de coördinator. Dit in verband met de juistheid van de gegevens ten tijde van calamiteiten.

3.Bekostiging

Na inschrijving van uw kind kunt u een strippenkaart van 5-10-20 strippen aanschaffen.
Een strippenkaart is persoonsafhankelijk. Er kunnen dus niet meerdere kinderen gebruik maken van één strippenkaart.
Incidenteel overblijven kan alleen met een strippenkaart (hiervoor moet uw kind ook worden ingeschreven via www.delunchclub@opoborger-odoorn.nl)
Uitsluitend bij schoolverlaten is de strippenkaart overdraagbaar of vindt restitutie plaats.
De kosten voor een 5-strippenkaart zijn € 10,-
De kosten voor een 10-strippenkaart zijn € 20,-
De kosten voor een 20-strippenkaart zijn € 40,-

4.Zorg voor het kind bij de tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen. Daarom streeft de organisatie er naar dat:

  • Tussenschoolse opvang leuk is en dat er een sfeer heerst waarin kinderen zich prettig voelen.
  • Kinderen respect hebben voor elkaar en voor de leiding.
  • Kinderen leeftijdsgericht worden benaderd.
  • Er voldoende spel en activiteitenmateriaal aanwezig is.
  • De omgeving (binnen en buiten) kindvriendelijk en zo aangenaam mogelijk is.
  • De leiding een open en betrokken houding heeft ten opzichte van de kinderen.

5.Het product

De Lunchclub verzorgt de tussenschoolse opvang voor kinderen op basisscholen en zorgt voor de volledige organisatie van de tussenschoolse opvang. Dit houdt het volgende in:
Werving en selectie van vrijwilligers.
Werving en selectie van de contactpersoon tussenschoolse opvang.
Het regelen van vervanging bij ziekte.
Professionele ondersteuning van de vrijwilligers en contactpersonen.
Het betalen van vergoedingen aan vrijwilligers en contactpersonen.
Het opleiden en trainen van vrijwilligers en contactpersonen.
Het bijhouden van diverse registraties.
Het verzorgen van de gehele financiële administratie.
Het onderhouden van contacten met de scholen.
Het informeren van ouders.

6.Tijden tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang vindt plaats tijdens de lunchpauze van de basisschool. De school bepaalt de tijden van de pauze. Er is geen tussenschoolse opvang als de school gesloten is of als er sprake is van een continurooster, tenzij de school hierover afwijkende afspraken heeft gemaakt.

7.Vrijwilliger-kind ratio

De Lunchclub streeft naar een ratio van maximaal 15 kinderen per vrijwilliger , de TSO coördinator bekijkt per situatie of het gewenst is dit aantal naar beneden bij te stellen.

8.Contactpersoon tussenschoolse opvang

Per school wordt door De Lunchclub een contactpersoon tussenschoolse opvang aangesteld. Deze is aanspreekpunt voor de tussenschoolse opvang op de betreffende school. Hij/zij is meestal aanwezig tijdens het overblijven en bereikbaar op de dagen dat De Lunchclub de tussenschoolse opvang verzorgt. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders voor de dagelijkse gang van zaken. Als er geen geschikte contactpersoon gevonden wordt, worden deze taken overgenomen door de TSO coördinator. De TSO coördinator draagt zorg voor het goed functioneren van de tussenschoolse opvang voor meerdere scholen en bewaakt de kwaliteit.

9. Aanvang, duur van de tussenschoolse opvang

9.1 De ingangsdatum van de tussenschoolse opvang is de eerste dag waarop het kind gebruik maakt van de tussenschoolse opvang. De betaling hiervan gaat per strippenkaart.
9.2 De overeenkomst voor de tussenschoolse opvang is geldig tot wederopzegging of bij het verlaten van de basisschool.
9.3 Beëindiging van de tussenschoolse opvang
9.4 Voor de beëindiging van de tussenschoolse opvang geldt een opzegtermijn van één maand.
De TSO wordt automatisch opgezegd bij het verlaten van de school naar het voortgezet onderwijs.
Het opzeggen van de TSO overeenkomst kan ook doorgegeven worden door middel van het sturen van een mail naar de contactpersoon van de betreffende school (zie www.delunchclub-opo.nl/locaties)

10. Tarieven

10.1 De tarieven voor de tussenschoolse opvang kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
10.2 Over tariefswijzigingen zal eerst met de directie gecommuniceerd worden alvorens deze aan te kondigen aan ouders.
10.3 Tariefswijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar gemaakt aan de ouders.

11. Structurele of incidentele afname tussenschoolse opvang

11.1 Van structurele tussenschoolse opvang is sprake als ouder/verzorger kiest voor tussenschoolse opvang één of meerdere vaste dagen in de week.
11.2 Bij aanmelden voor de tussenschoolse opvang geeft ouder/verzorger aan of gebruik wordt gemaakt van structurele of incidentele tussenschoolse opvang.
11.3 Wijzigingen kunnen worden doorgegeven door aan te melden op www.delunchclub-opo.nl/aanmelden en het aanmeldformulier aan te passen aan de nieuwe situatie.
Na ontvangst van de inschrijving krijgt de ouder een bevestigingsmail met daarbij een inlog code. Via de ouder login op de website, kan de ouder dan inloggen en de gewenste flexibele opvangdagen doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 8.30 uur op de dag voorafgaande aan de gewenste opvangdag. Flexibele opvang is alleen mogelijk op een reguliere TSO dag.

12. Incidenteel aan- en afmelden

12.1 Incidenteel aanmelden kan uitsluitend via het lunchclub-emailadres van de betreffende school. (zie www.delunchclub-opo.nl/locaties )
12.2 Zodra een kind is ingeschreven is het mogelijk om via de ouder-inlog aan te melden via de website.
12.3 Bij ziekte of afwezigheid dient de ouder/verzorger het kind uiterlijk om 8.30 uur op de dag dat het kind zou overblijven via de tso-mail ( zie locaties) te hebben afgemeld. Aangevraagde dagen worden niet in rekening gebracht..
Indien een kind op een vaste dag geen gebruik maakt van de Lunchclub moet het kind vóór 8.30 uur afgemeld worden via de mail of per telefoon www.delunchclub@opoborger-odoorn.nl/locaties Deze dag wordt niet in rekening gebracht.
Heeft u uw kind opgegeven voor een incidentele overblijf en maakt uw kind geen gebruik van de Lunchclub zonder afmelding, dan wordt dit wel verrekend op de strippenkaart.
Kinderen kunnen niet zonder afmelding door de ouders van het desbetreffende kind bij de Lunchclubcoördinator met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis om daar te eten.

13. Uitsluiting

13.1 Kinderen die zich niet houden aan de vastgelegde gedragsregels, kunnen na herhaalde gesprekken met kind, ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten voor de tussenschoolse opvang. De Lunchclub kan op deze grond de overeenkomst beëindigen.
13.2 Bij uitblijven van betaling van de verschuldigde kosten, wordt een kind uitgesloten voor de tussenschoolse opvang.
13.3 Beëindiging van de overeenkomst zal schriftelijk gemotiveerd worden medegedeeld.

14. Lunchpakket

De ouder/verzorger dient zelf te zorgen voor een lunchpakket en drinken voor hun kind(eren). De organisatie hecht veel waarde aan een gezonde en verantwoorde lunch voor de kinderen. Snoep, chips of zoete koeken behoren hier niet toe.

15. Privacy

15.1 Het is mogelijk dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website van De Lunchclub of in andere publicatiemiddelen. Indien ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben, kan dit op het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden.
15.2 Ouders/verzorgers gaan er mee akkoord dat De Lunchclub gegevens uitwisselt met school, voor zover dit in het belang is van het kind.
15.3 De Lunchclub gaat op een vertrouwelijke manier om met de door haar ontvangen gegevens en zal behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen, deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

16. Aansprakelijkheid

16.1 OPO Borger-Odoorn is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid bij de tussenschoolse opvang.
16.2 De Lunchclub is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen speelgoed, meegebrachte spullen of kleding van het kind.
16.3 Ouder(s)/verzorger(s) blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) tijdens het overblijven is aangericht.

17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden De Lunchclub

17.1 De Lunchclub is bevoegd om de Algemene Voorwaarden De Lunchclub te wijzigen.
17.2 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden De Lunchclub kunnen niet zonder instemming van de GMR worden aangepast.
17.3 De als gevolg van de wijzigingen vernieuwde Algemene Voorwaarden De Lunchclub worden 1 maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding schriftelijk aan ouders/verzorgers kenbaar gemaakt.

18. Vragen

Bij vragen en/of problemen kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de contactpersoon tussenschoolse opvang op de school en/of tot de coördinator.