Reglement TSO De Lunchclub

Dit reglement is ter ondersteuning van een goede TSO, zodat de TSO leuk en gezellig kan verlopen voor begeleiders én leerlingen.
Dit reglement geldt met ingang van augustus 2014 en staat op de website van TSO De Lunchclub van OPO Borger-Odoorn, leesbaar voor alle ouders van kinderen die deelnemen aan de TSO.

De TSO heeft als doel, om voor kinderen, die op de basisschool staan ingeschreven opvang te
bewerkstelligen, waarbij zij in een veilige en gezellige omgeving over kunnen blijven. Tijdens de TSO wordt kinderen de gelegenheid gegeven te lunchen en zich in een andere sfeer dan tijdens de les te kunnen ontspannen.

De TSO voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De kinderen gaan op tijd en gezamenlijk eten.
 • De kinderen worden opgevangen in vaste overblijfgroepen in een veilige omgeving.
 • Als het weer het toelaat gaan de kinderen tijdens de TSO een half uur onder toezicht naar   buiten.
 • De overblijfkracht beseft dat zij/hij, gedurende de tijd van opvang verantwoordelijk is voor de zorg voor de kinderen die aan haar/hem zijn toevertrouwd.
 • De overblijfkracht streeft naar een goede, gezellige sfeer. Zij/hij is actief met de kinderen   bezig.

Op school vindt de TSO in huiselijke sfeer plaats. Hierbij worden dezelfde uitgangspunten
gehanteerd, die tijdens de schooltijden gelden. Deze uitgangspunten zijn:

 • De TSO biedt het kind veiligheid en geborgenheid:
  Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt, dat het zich geaccepteerd weet. Kinderen hechten aan continuïteit. Er wordt daarom gestreefd naar zoveel mogelijk vaste overblijfkrachten. Daardoor ontstaat een onderlinge band. Door regels en afspraken consequent toe te passen zullen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 • De TSO stimuleert het gevoel van vertrouwen:
  Door positieve aandacht voor het kind stimuleert de overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde van de kinderen. Kinderen zijn allemaal verschillend en dat mág. De overblijfkracht neemt de kinderen in alle opzichten serieus.
 • De TSO stimuleert de zelfstandigheid van het kind:
  We willen kinderen opvoeden tot zelfstandige mensen, in staat om zelf keuzes te maken.
  Een overblijfkracht stimuleert de kinderen hierin. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij zoveel mogelijk ook zelf doen, ook al kost dat de nodige moeite en/of tijd. Een overblijfkracht biedt het kind hulp daar waar dat nodig is, geeft begeleiding en laat het kind iets zelf doen als het dat zelf kan.
 • De TSO stimuleert het kind tot sociaal gedrag en goed om te gaan met anderen:
  Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Het is belangrijk dat de kinderen de afspraken nakomen, eerlijk zijn en respect hebben voor de opvattingen en eigendommen van anderen en respect hebben voor de overblijfkracht en dit ook tonen.
  Een overblijfkracht leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een overblijfkracht corrigeert een kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten wordt niet geaccepteerd. Dit wordt gecorrigeerd door het bespreekbaar te maken. Ook kan straf deel uitmaken van dit corrigeren. Uitblijven van verbetering van ongewenst gedrag kan schorsing tot gevolg hebben.